Zapytaj o obóz Rezerwacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO!

Szanowni Państwo,
Prywatność, poufność i bezpieczeństwo Państwa danych są dla nas bardzo ważne. Dlatego chronimy je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność, rzetelność i prawdziwość.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Co to są dane osobowe ?

Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które od Państwa zebraliśmy jest Surfing World sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rydygiera 44/1B, 50-249 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000708660; NIP: 8992835633, REGON: 368966967, sąd rejestrowy, w których przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.

Jak się z nami kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@surfingworld.pl.


Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie?
Zbieramy jedynie niezbędne dane Państwa dane osobowe w celach takich jak:

 1. nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym
  do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Jeżeli zachowanie bezpieczeństwa przy świadczeniu usług wymaga zebrania przez nas danych dotyczących Państwa zdrowia, czyli danych, należących do tzw. szczególnych kategorii, jest to dopuszczalne jedynie na podstawie Państwa wyraźnej zgody, czyli w oparciu o art. 9 ust. 2 a)
  RODO. Podanie powyższych danych, w tym także, gdy ma to zastosowanie – danych dotyczących zdrowia, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy,
 2. obsługa zgłoszenia i odpowiedź na pytania kierowane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy i rezerwacyjny lub e-mail wskazany na stronie internetowej – wtedy działamy w oparciu o Państwa zgodę, dobrowolnie wyrażoną przed przesłaniem formularza korzystając z odpowiedniej funkcjonalności naszej strony internetowej czyli na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO. Przetwarzamy wówczas tylko niezbędne Państwa dane, aby podjąć kontakt ze zidentyfikowanym nadawcą wiadomości, czyli zasadniczo nie więcej niż imię, nazwisko i adres e-mail,
 3. rozważenia złożonej przez Państwa aplikacji dla celów ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia. W takim wypadku, działając na podstawie Państwa zgody czyli na zasadzie art. 6 ust. 1 a) RODO przetwarzamy Państwa dane zawarte w CV i liście motywacyjnym,
 4. przetwarzamy także dane zawarte w umowach i innych dokumentach związanych z naszą współpracą do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak:
  a) przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,
  b) ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
  c) posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych,
  d) marketing naszych usług, czyli na postawie art. 6 ust. 1 f) RODO, przy czym jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms lub przesyłamy informację handlową naszych partnerów biznesowych, to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne; również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter, jeśli  udostępniamy taką publikację. Taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  e) archiwizowania umowy i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości jak również w związku z prowadzoną przeze nas działalnością w branży szkoleniowej i turystycznej – w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.
  f) aby prowadzić interesującą stronę internetową i konta na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w związku ze świadczeniem przez nas usług na Państwa rzecz. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  g) w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako Użytkowników takich mediów, w przypadku odwiedzania przez Państwa tych profili i wykorzystywania funkcjonalności tych mediów. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony intere administratora danych – polega on w tym przypadku na budowaniu naszej marki i utrzymywaniu społeczności związanej z tą marką poprzez posiadanie profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, usług i produktów, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.

Czyje dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą?
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących:
a) zgłaszanie przez inną osobę/jednego uczestnika Państwa jako uczestników oferowanej przez nas imprezy turystycznej w celu rezerwacji lub zawarcia umowy o taką imprezę na ich rzecz,
b) podania danych przez Państwa znajomych – uczestników imprezy w związku z wolą wspólnego zakwaterowania lub możliwością otrzymania rabatu jeśli jest przewidziany przy rezerwacji grupowej,
lub z uwagi na polecenie osób znajomych, którzy także skorzystają z naszej oferty,
c) podania przez stronę umowy o imprezę turystyczną Państwa danych jako osób do kontaktu w razie wypadku, czy w sytuacji upoważnienia Państwa do odbioru małoletniego uczestnika imprezy,
turystycznej przez jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego,
d) podania Państwa danych przez osobę rezygnującą z rezerwacji imprezy turystycznej w celu przejęcia przez Państwa rezerwacji,
e) podania Państwa danych przez naszego Klienta lub Kontrahenta w związku z wykonywaną umową lub współpracą o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Warecka 11A, NIP: 7282771202 oraz agentom i organizatorom turystycznym, podmiotom wykupienia dla innej osoby imiennego vouchera
wystawionego przez nas,
f) w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

 1. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tzw. odbiorcom danych:
  • podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim jak dostawcom usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość, dostawca serwera, czy też dostawca usługi poczty elektronicznej),
  • w niezbędnym zakresie w celu prawidłowego wykonania objętej umową usługi – ubezpieczycielom, podwykonawcom i partnerom biznesowym (m.in. w związku z działalnością organizacji obozów Borsuk CAMPS: Akademia Windsurfingu Pana Nikodema Nikodem Pałka (ul. Nad Zatoką 11, 84-140 Jastarnia, NIP:587-168-09-05), Cutback Wave Sp. z o.o. (NIP 8992847659, Regon: 38077264000000, KRS: 0000740033, adres: UL. LUDWIKA RYDYGIERA 44 /1 B, 50-249 Wrocław), Molo Surf sp. z o.o.(ul. Warecka 11A, Warszawa, NIP: 7282771202) oraz agentom i organizatorom turystycznym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie usług turystycznych, związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, szkoleniami sportowymi, w zakresie sprzedaży usług transportu różnymi środkami lokomocji oraz pilotom wycieczek,
  • bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,
  • innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. W ramach naszej działalności może zajść konieczność przekazania Państwa danych do Państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, czyli do tzw. państwa trzecich, także tych, co do których ani nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, ani nie ma możliwości przekazania z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń. W takim jednak wypadku przekazanie przez nas danych może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych wskazanych w art. 49 RODO, zwłaszcza, gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 49 ust. 1 b RODO) albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem, a inną osobą fizyczną lub prawną (art. 49 ust. 1 b RODO). O możliwości zaistnienia takiej konieczności będziemy Państwa informować i uprzedzać jednak już na etapie rezerwacji danej usługi/imprezy turystycznej lub jeśli taka konieczność pojawi się później – niezwłocznie.
 3. W związku z korzystaniem w naszej działalności z usług Google LLC, która to firma według publikowanej przez nią Polityki prywatności korzysta z serwerów w różnych krajach, chcielibyśmy poinformować, że może w związku z tym dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych przez Google LLC w Polityce prywatności tej firmy i w ramach przyjętych przez nią środków bezpieczeństwa.

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

 1. Dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej zawarcia umowy przechowujemy co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów, natomiast dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i zobowiązań dotyczących usług szkoleniowych i turystycznych. Przez okres dłuższy przechowujemy dane osobowe, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników, czy zleceniobiorców.
 2. Ponadto, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingowym, to, niezależnie od wskazanych wyżej okresów, jeśli robimy to na podstawie Państwa zgody – przechowujemy je dla tego celu do momentu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach (marketing bezpośredni bez konieczności uzyskania zgody czyli np. poprzez wykorzystanie standardowej przesyłki nieelektronicznej) – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 3. Najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazi dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Mają Państwo na podstawie RODO prawo do dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (tj. np. przypadku marketingu bezpośredniego przy użyciu poczty e-mail lub wiadomości sms) – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W ramach prawa dostępu do danych osobowych jako administrator dostarczamy na zasadach opisanych w RODO osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 3. W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z nami – nasze dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.
 4. Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy dane podlegają automatyzacji i profilowaniu?
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Państwa ewentualnych preferencji związanych z naszymi usługami na podstawie tego z jakich spośród naszych usług Państwo już korzystali – dzięki temu możemy lepiej przygotować ofertę marketingową dla Państwa.

Nasz serwis internetowy Surfing World i pliki cookies:

Definicje:
• Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
• Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Surfing World sp. z o.o. we Wrocławiu prowadzi serwis internetowy www.borsukcamps.pl, który może być odwiedzany przez Użytkowników bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do Newslettera, konta oraz rezerwacji imprezy turystycznej,
• Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
• Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może zostać Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Surfing World.

 1. Surfing World gromadząc dane przy udostępnianiu usług drogą elektroniczną szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i chroni ich dane osobowe oraz przestrzega prawa  do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w serwisie, że dane będą chronione z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przepisami prawa.
 2. Wszyscy Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i wyłącznie dobrowolna decyzja Użytkownika będzie miała wpływ, czy i kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych.
 3. Jedynymi usługami, przy których Surfing World, w celu możliwości ich realizacji, wymaga podania danych osobowych, są rezerwacje imprez turystycznych dokonywane poprzez odpowiednie formularze oraz poprzez podanie adresu e-mail otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera. Uzyskane w ten sposób dane są udzielane dobrowolnie przez Użytkowników i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z wolą Użytkownika i celem ich przekazania oraz podlegają zasadom opisanym w Polityce Prywatności Surfing World.
 4. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika. Serwer, na którym umieszczono stronę www.borsukcamps.pl, może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Serwisu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.
 5. Pliki cookies mają następujące funkcje:
  • pozwalają poprawić szybkość działania strony;
  • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie;
  • umożliwiają realizację transakcji, w tym dokonanie zakupu;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na Każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • pozwalają gromadzić dane statystyczne;
  • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.
 6. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Chrome, Mozilla, Explorer, Opera) w dziale „Pomoc” w menu.
 7. Cookies dzielą się na dwa rodzaje ze względu na czas ich przechowywania:
  • cookies „sesyjne”: pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies „stałe”: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakres i uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 9. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Surfing World nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityk prywatności.