Zapytaj o obóz Rezerwacja

Regulamin serwisu internetowego

 1. Informacje ogólne
  Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Borsuk Camps
  Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
  Właścicielem serwisu internetowego jest firma: ·Licencjonowane biuro podróży SURFING WORLD
  Sp. z o.o. Z siedzibą na ul. Rydygiera 44/1B, 50-249 Wrocław, wpisaną do Rejestru
  Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000708660; NIP: 8992835633, REGON: 368966967;
  dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł; numer w
  rejestrze organizatorów i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka
  Województwa Dolnośląskiego: 743/4/2018; gwarancja turystyczna SIGNAL IDUNA.
  Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup
  imprezy może odbyć się poprzez stronę internetową www.surfingworld.pl
  Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
  kodeksu cywilnego.
 2. Objaśnienia i definicje
  Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
  Konsultant – pracownik Agenta zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków
  należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług
  turystycznych.
  Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej
  lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
  Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem
  a Organizatorem zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób
  w niej uczestniczących.
  Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient
  zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki
  Organizatora i Klienta.
  Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta
  zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
  Serwis internetowy – strona internetowa www.borsukcamps.pl
 3. Zasady korzystania z serwisu internetowego
  Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie
  i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
  Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to,
  że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa
  lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
  Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska
  bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa.
  Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków
  uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
  SURFING WORLD nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad,
  usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz,
  że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności
  czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
  Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie,
  lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania
  wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji
  z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu
  świadczenia nie podlega zwrotowi.
  W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient
  oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające
  odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy
  lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin
  ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny
  być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.
 4. Ochrona danych osobowych
  Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach
  Serwisu internetowego SURFING WORLD, wprowadzane do systemu, drogą e-mailową
  lub telefonicznie będą przetwarzane przez SURFING WORLD zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi
  zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach
  turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.
  SURFING WORLD przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania
  stosunku prawnego (świadczenia usług przez SURFING WORLD), które podane zostały w formularzu
  rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
  Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie,
  wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD swoich
  danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia
  przez BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD usług marketingowych polegających na promowaniu
  usług SURFING WORLD i jego partnerów.
  Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych,
  stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
  handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje
  wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione
  zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).·Wypełnienie
  formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych
  w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika
  portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu
  oferty turystycznej. BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD zobowiązuje się nie ujawniać,
  nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych
  użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
  Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
  W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu
  do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.
 5. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną
  Za pośrednictwem serwisu internetowego www.borsukcamps.pl zostają udostępnione oferty
  turystyczne zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
  Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez
  formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”).
  Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Konsultant BIURA PODRÓŻY SURFING WORLD
  sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
  Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa e-mailem
  lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę
  (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
  Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany
  przez Konsultanta SURFING WORLD numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line,
  przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym.
  W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem
  a Organizatorem imprezy.
  Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży
  świadczeń.
  W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży SURFING WORLD aby uzyskać
  odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce
  turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy
  Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny
  w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 7. Cena imprezy turystycznej
  Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:
  • Opłatę za zakwaterowanie,
  • Koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),
  • Świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
  • Podatki,
  • Inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.
  Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja
  taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. BIURO PODRÓŻY
  SURFING WORLD nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady
  dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach
  uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
  Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów
  zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej
  z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż
  21 dni przed datą wyjazdu.
  Organizator imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach
  przewidzianych w warunkach uczestnictwa.
  Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania
  rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej.
  BIURO TURYSTYCZNE SURFING WORLD zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej
  przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych
  w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.
 8. Sposoby i terminy płatności
  Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo
  informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy–zgłoszenia.
  Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych
  w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.
  Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie
  przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer
  konta bankowego.
  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary / Usługi:
  o Płatności BLIK
  o Karta płatnicza
  o Przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Tpay
  • Przelew bankowy
  • Przekaz pocztowy.
 9. Zmiany w rezerwacji
  Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach
  określonych przez Organizatora imprezy.
  Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna
  z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.
  W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.
 10. Zmiany w rezerwacji
  Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach
  określonych przez Organizatora imprezy.
  Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna
  z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.
  W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.
 11. Anulowanie rezerwacji
  Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie
  turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej
  imprezy.
  W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów
  rezygnacji z imprezy.
  Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą
  elektroniczną.
  Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
  O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani
  przez BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD mailowo lub telefonicznie.
 12. Obsługa posprzedażowa
  W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat
  statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać
  odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.
 13. Postępowanie reklamacyjne
  W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora
  mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym
  wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy.
  Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora
  imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych
  Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
  Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie.
  W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez biuro BIURO PODRÓŻY SURFING
  WORLD mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.
  Reklamacje związane z jakością obsługi biura SURFING WORLD należy składać mailowo na adres:
  biuro@surfingworld.pl
  SURFING WORLD rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.
  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • Imię i nazwisko,
  • Telefon kontaktowy,
  • Szczegółowy opis reklamacji.
  Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 14. Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają
  przepisy Kodeksu Cywilnego..
  SURFING WORLD nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających
  z usług świadczonych przez SURFING WOLRD, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku
  występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn
  niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów
  lotniczych, itp.
  Korzystając z usług świadczonych przez BIURO PODRÓŻY SURFING WORLD oświadczają
  Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe
  i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SURFING WORLD rozstrzygane są
  przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy